Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává

Správcem Vašich osobních údajů je spolek Běžíme.cz z.s., zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 12768.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako správce zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: datum narození, pohlaví, fotografie (tyto údaje jsou nezbytné pro Vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel závodu, určení oficiálního pořadí v závodě a Vaši identifikaci jako konkrétního běžce); jméno, příjmení, bydliště (pouze město/obec), e-mail, telefon (tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o registraci k závodu mezi námi jako pořadatelem a Vámi jako účastníkem běžeckého závodu, který se na daný závod registruje).

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací běžeckých závodů a dalších akcí. Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 • plnění smluvního vztahu,

 • evidence účastníků v závodech,

 • evidence výsledků běžeckých závodů,

 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb,

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových,

 • provádění analýz a měření,

 • zasílání informací o sportovních závodech ,

 • plnění ostatních zákonných povinností.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely

 • e-mail zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi,

 • mobilní telefon zpracováváme pro komunikaci mezi pořadatelem a účastníkem v případě mimořádných událostí (například přírodní podmínky či bezpečnostní ohrožení),

 • pohlavídatum narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za účelem správného zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu,

 • datum narození u nesoutěžních běhů je zpracováváno za účelem stanovení ceny registrace dle podmínek a pravidel závodu, dále pro stanovení a správné zařazení do kategorie,

 • bydliště zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků (například v případě kolapsu a nutného kontaktu složkami záchranného systému), za účelem možné případné písemné komunikace mezi pořadatelem a účastníkem závodu a za účelem vyhodnocení demografické struktury účastníků pro interní potřeby pořadatele,

 • v případě objednávky na www.bezime.cz jsou vaše údaje zpracovány za účelem plnění smlouvy.

 • fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a dále jako záložní systém časomíry a propagační účely pořadatele.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme

S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 • oprávněný zájem správce údajů

  • datum narození, pohlaví, fotografie, telefon,

 • plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

  • jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail,

 • životně důležitý zájem

  • jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon.

Odkud získáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: registrace do běžeckého závodu; kontaktní formulář na webových stránkách; písemné přihlášky do soutěžních/nesoutěžních běhů; přímá písemná, osobní nebo elektronická komunikace; objednávka na www.bezime.cz.

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení

V souladu s Nařízením máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Jako správce údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu [email protected].

 • Právo na opravu osobních údajů

V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili.

Požádat o opravu svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu [email protected].

 • Právo na výmaz

Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány,

 • pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání,

 • vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná,

 • zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením,

 • nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let,

požádat o výmaz svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu [email protected].

 • Právo na omezení zpracování

V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek:

 • dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte,

 • zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů,

 • vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

požádat o omezení zpracování svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu [email protected].

 • Právo na přenositelnost údajů

Na základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu [email protected].

 • Právo vznést námitku

Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo statistiky.

 • Právo související s automatickým zpracováním

Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku, bydliště nebo národnosti.

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro vytvoření registrace do závodu a samotnou účast v něm.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění,

 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem,

 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem,

 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme

Zpracování souborů cookie

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 1. dubna 2019.

 

0