Společné všeobecné smluvní podmínky

spolek Běžíme.cz z.s.

 

Úvodní ustanovení

 1. SpolekBěžíme.cz z.s., se sídlem Okružní 906, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 075 27 420, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 12768 (dále též jako ,,Pořadatel“) je pořadatelem následujících běžeckých závodů: Běh týnišťskými pralesy (dále jen “závod”).
 2. Tyto smluvní podmínky výše jmenovaného Pořadatele (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi Pořadatelem závodu v souvislosti nebo na základě registrace účastníka na závod nebo na závody pořádané konkrétním Pořadatelem prostřednictvím internetové stránky Pořadatele, která je provozována na internetové adrese www.bezime.cz (dále jen „webové rozhraní“), mezi Pořadatelem a účastníkem-fyzickou osobou (dále jen „účastník“).
 3. Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci. Pořadatel na základě registrace umožňuje účast na závodě a poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na závod na webovém rozhraní účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Uzavření smlouvy

 1. Účastník objednává plnění Pořadatele vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní.
 2. Při registraci na webovém rozhraní je účastník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci registračního formuláře je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 3. Registrační formulář obsahuje zejména následující náležitosti:
  1. jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště nebo atletický klub, email, telefon
  2. volbu způsobu úhrady
 4. Přes webové rozhraní je možné registrovat v zastoupení jiného účastníka. V takovémto případě se Podmínky vztahují na osobu, kterou je registrace učiněna a tato osoba je odpovědná za akceptaci Podmínek účastníkem přihlášeným v zastoupení.
 5. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí každý účastní sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (Pořadatel si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).
 6. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře Pořadatelem, jenž je účastníkovi zaslána elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka, a zaplacením ceny.

Cena a platební podmínky

 1. Cenu plnění Pořadatele tvoří cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena objednaných věcně souvisejících plnění (tričko atd.).
 2. Cena plnění Pořadatele může být účastníkem zaplacena jedním z následujících způsobů:
  1. platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
  2. platba v hotovosti v místě označeném Pořadatelem.
 3. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaká konkrétní plnění a čas registrace jde. Účastník respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní.
 4. V případě platby bankovním převodem je účastník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby do deseti kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem.
 5. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.
 6. V případě platby v hotovosti v místě označeném Pořadatelem, je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem zaplacení částky v hotovosti.
 7. Pořadatel informuje účastníka o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou registrátorem v registračním formuláři.
 8. Cena je konečná, nevratná a nelze ji převést na jiný závod.
 9. Slevy neuplatněné v registračním formuláři nelze nárokovat zpětně.
 10. V případě, že cena nebude zaplacena do 10 kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem, bude registrace účastníka automaticky zrušena a veškeré související objednávky pozbydou účinnosti.
 11. Cena za registraci k závodu akceptovanou Pořadatelem méně jak 12 dní před závodem musí být zaplacena nejpozději 3 dní před závodem.
 12. Cena plnění Pořadatele, tj. cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena věcně souvisejících plnění je nevratná.
 13. Účastníci mohou využít přeregistrace na jiného závodníka nejdéle 3 dny před konáním závodu elektronickou komunikací na [email protected].

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Na základě registrace zaplacené v souladu těchto Podmínek, Pořadatel poskytne účastníkovi plnění spočívající v umožnění účasti na závodě předáním startovního čísla, které je účastník povinen si dle instrukcí Pořadatele vyzvednout a poskytne účastníkovi další věcně související plnění.
 2. Účastník nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé ceny plnění Pořadatele a splněním dalších podmínek pro poskytnutí plnění stanovených Pořadatelem v Závazných pravidlech závodu (pravidla účasti v závodě, vyzvedávání startovního čísla, jehož vyzvednutí a umístění viditelně na oděvu podmiňuje účast v závodě atp.), se kterými se účastník před registrací seznámil, které bere na vědomí a je povinen je respektovat. V případě, že účastník nebude tato závazná pravidla respektovat a dodržovat, není Pořadatel povinen umožnit účastníkovi účast na závodě a poskytnout věcně související plnění.
 3. V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. extrémních klimatických podmínek) nemá účastník, s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady Pořadatele, právo na vrácení startovného. Při zrušení závodu z jiného důvodu lze žádat od data oznámení o zrušení závodu až do 14 dnů po původně plánovaném termínu závodu o vrácení peněz nebo o výměnu startovného za jiný závod, pokud kapacita vybraného závodu nebude již naplněna.
 4. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě.
 5. Účastník má právo uplatnit práva z vad věcně souvisejícího plnění v souladu s ustanoveními § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato práva může účastník uplatnit u Pořadatele v sídle spolku (Okružní 906, Týniště nad Orlicí), po vzájemně domluvené schůzce, případně písmeně na téže adrese, elektronicky na adrese [email protected] nebo telefonicky na telefonu +420 739 850 346.

 

Odstoupení od smlouvy

Účastník bere na vědomí, že od smlouvy, tj. právního vztahu vzniklého mezi účastníkem a Pořadatelem na základě registrace a zaplacení ceny v souladu s Podmínkami, jakožto smlouvy o využití volného času, které Pořadatel poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů účastníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Na základě registrace k závodu budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště/atletický klub, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) uvedených v registračním formuláři.
 3. Na základě oprávněného zájmu bude Pořadatel zpracovávat následující osobní údaje účastníka: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, atletický klub, přidělené startovní číslo.
 4. Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu.
 5. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
 6. Účastník odesláním vyplněné registrace vzal na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů Pořadatelem.
 7. Každý účastník závodu dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

 

Kontaktní místa

Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při registraci na závod a informace o závodech poskytuje Pořadatel 5 dní v týdnu (po–pá) od 9 do 18 hodin na [email protected], +420 739 850 346. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí a z provozních důvodů.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti nebo na základě registrace na závody pořádané Pořadatelem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
 2. Znění těchto Podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Pořadatele a účastníka vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2019.

 

0